• Registrer
  • Logg inn
  • Hjem
  • Kjøpsbetingelser

Kjøpsbetingelser

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Vikingshop.no, Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Vikingshop
Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.Alle priser her på vikingshop.no er inkl. MVA.Ifra ordren er godkjent, så beregner vi ordren sendt fra oss i løpet av 48 timer, med det menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Vikingshops side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. 
Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Vikingshop, er ansvarlig for betaling av de ytelser Vikingshop eller vikingshops samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Vikingshops side. 
18?
Er du 18 år? For og handle på vikingshop.no så må bestiller/mottaker være over 18 år. 
Reklamasjon
Før feil meldes til vikingshop.no, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik vikingshop.no har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til vikingshop.no slik at vikingshop.no kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir vikingshop.no melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Du kan dessverre ikke returnere produkter som har blitt personalisert med trykk (gjelder alle slags trykk og som f.eks. eget navn, med navn på en spiller, ermemerke/brystmerke eller flagg). 
Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden kunne bli ilagt et gebyr for uavhentet vare for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale, pt. kr 250.-
Avhjelp
vikingshop.no skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av vikingshop.no, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med vikingshopno, betaler ikke vikingshop.no disse utgiftene. 
Angrefrist
Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). 
Ekstraordinære forhold
vikingshop.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis vikingshop.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor vikingshop.no's kontroll, og som vikingshop.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. vikingshop.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra vikingshop.no's side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34. 
Salgspant/Betalingsvilkår
vikingshop.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, dog ikke på nettbutikken, da all betaling der skjer via postoppkrav eller kredittkort. Vi forbeholder oss retten til å ta en kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer. 
Endring i vilkårene
vikingshop.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. 
Force majeur
Er vikingshop.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er vikingshop.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.